Regulamin sklepu internetowego plfa z dnia 25.12.2014

1. Regulacje wstępne

Sklep Internetowy PLFA, dostępny pod adresem https://sklep.plfa.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego, ul. Pęcicka 38, 01-688 Warszawa, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000221823, NIP 118176-91-00, REGON 015673564.

1.1. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:  
1. Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego - Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego, ul. Pęcicka 38, 01-688 Warszawa
2. Sklep Internetowy - Sklep internetowy PLFA, dostępny pod adresem https://sklep.plfa.pl, prowadzony przez Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego
3. Regulamin - obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego
4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT
5. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Stowarzyszeniem Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego
6. Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego
7. Produkt, towar - usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego lub inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują, będący w ofercie Sklepu Internetowego
8. Dowód zakupu - faktura VAT lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia
9. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
10. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Postanowienia ogólne

1.2.1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
1.2.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku określonym w pkt 2.3.4 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia zapłaty za zamówione Produkty na konto Stowarzyszenia Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego.
1.2.3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Stowarzyszeniem Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
1.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
1.2.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
1) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku Klientów będących konsumentami Kodeksu cywilnego;
2) sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego - w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

2. Procedura zamówień

2.1. Składanie zamówienia
2.1.1 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówień w Sklepie Internetowym można dokonać tylko i wyłącznie przez stronę https://sklep.plfa.pl
Informacje na temat towarów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie sklep.plfa.pl.
2.1.2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest  wypełnienie formularza zamówienia. Przy wypełnianiu formularza Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Klienta danych. W przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych Stowarzyszeniem Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta (patrz punkt 2.3.4.)
2.1.3. Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
2.1.4. Przy dokonywaniu zamówienia Klient dokonuje:
a) wyboru formy prawnej podmiotu zamawiającego – zamawiającym może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca reprezentantem innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
b) wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości
c) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
d) wyboru sposobu płatności.
2.1.5. Na podany przy zamawianiu adres e-mail Klienta wysyłane jest zawiadomienie o przyjęciu zamówienia.
2.1.6. UWAGA! Przy opłacaniu faktury pro-forma niezbędne jest wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia oraz danych Klienta (imienia i nazwiska Klienta lub nazwy podmiotu).
2.1.7. Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego zastrzega, że opis tytułu przelewu niezgodny ze wskazaniem może powodować wydłużenie realizacji zamówienia.
2.1.8. Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego nie jest zobowiązane do przekazania Klientowi informacji o braku właściwego opisu tytułu przelewu i wynikającym z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia.
2.1.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2.1.10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2.2. Realizacja zamówień

2.2.1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Stowarzyszeniem Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego.
2.2.2. Klient informowany jest mailowo o zmianie statusu jego zamówienia.
2.2.3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2.2.4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta (patrz punkt 2.4.), gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
2.2.5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu (patrz punkt 2.3.1.).

2.3. Odstąpienie od umowy

2.3.1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

a) Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia
b) w przypadku Klienta będącego konsumentem - na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:  
 Polska Liga Futbolu Amerykańskiego
 ul. Smulikowskiego 1/3
 00-389 Warszawa.
2.3.2. Zwrot odbywa się na koszt sklepu internetowego i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne.
2.3.3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Stowarzyszenia Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres – Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa. lub e-mail sklep@plfa.pl.
2.3.4. Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia
b) w przypadku, gdy Klient nie opłaci zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia.

2.4. Ceny i płatności

2.4.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.4.2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
a) przelew bankowy na konto sklepu podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta
b) przelew elektroniczny poprzez system płatności elektronicznych
c) Opłata za pobraniem, pobierana przez pracownika firmy kurierskiej podczas dostarczania zamówienia do Klienta
2.4.3. Maksymalny termin płatności wynosi 14 dni od daty złożenia zamówienia.
2.4.4. Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.
2.4.5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego

2.5. Nadpłata
2.5.1. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
2.5.2. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
2.5.3. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania informacji w formie pisemnej na adres:
 Polska Liga Futbolu Amerykańskiego
 ul. Smulikowskiego 1/3
 00-389 Warszawa.
 lub na adres e-mail: sklep@plfa.pl.

Informacja musi zawierać:
- numer zamówienia
- numer rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot nadpłaty
- dane właściciela rachunku
- wysokość nadpłaty.

2.6. Doręczenie i koszty przesyłki

2.6.1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.

2.6.2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
2.6.3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.  
2.6.4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić kuriera.
2.6.5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek (patrz punkt 2.6.2) w następujących sytuacjach:
a) przesyłka nie zostanie odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta

2.7. Czas realizacji zamówienia

2.7.1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.
2.7.2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Stowarzyszenia Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest przez Infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
2.7.3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od daty nadania.
2.7.4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

2.8. Warunki gwarancji

2.8.1. Stowarzyszenia Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
2.8.2. Gwarancja udzielona jest:
a) na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo
b) na okres 24 miesięcy w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
2.8.3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z poniższą procedurą zgłoszenia reklamacji (patrz punkt 3.1.).

3. Procedura reklamacji

3.1. Zgłaszanie reklamacji

3.1.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
 e-mailem na adres sklep@plfa.pl
 listownie na adres centrali firmy Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa.

3.2. Rozpatrywanie reklamacji

3.2.1. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Klienta
b) tytuł / przedmiot reklamacji
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych)
d) potwierdzenie nadania przesyłki (kopia listu przewozowego z numerem)
e) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty
f) wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki
g) podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej.

3.2.2. W przypadku braku danych Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
3.2.3. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Centrum Obsługi Klienta o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
3.2.4. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

3.3 Termin i sposób rozpatrywania reklamacji

3.3.1. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
3.3.2. Klient jest informowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie przez Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
3.3.3. W przypadku nie ustosunkowania się przez Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie 3.3.1. uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

3.4. Utrata praw gwarancyjnych

3.4.1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
a) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione
b) uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie
c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu
d) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji
e) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych
f) gdy dowód zakupu jest niemożliwy do odczytania.

4. Zmiana Regulaminu

4.1. Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklep.plfa.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Przepisy końcowe

5.1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Stowarzyszenie Polski Zwiazek Futbolu Amerykańskiego wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
5.2. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
5.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
5.4. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

Niezbędne dokumenty:
Wzór odstąpienia od umowy - Odstąpienie od umowy

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 - Regulamin 24.12.2014
Informacja o prawie do odstąpienia od umowy Infomcja o prawie do odstapienia

Copyright © 2018 Sklep PLFA Sklepy internetowe: